ฐานผจญภัย ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี-กาญจนบุรี

ฐานผจญภัย ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี-กาญจนบุรีมีทั้งหมด 25 ฐาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยทีมวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด อาศัยความสมัครใจและตั้งใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
https://www.suppamascamp.com/wordpress/adventures-2/

เอเรียลน้ำ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
เอเรียลน้ำ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
ฐานนินจา ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
ฐานนินจา ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
ภาพฐานสไลด์เดอร์ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี
ภาพฐานสไลด์เดอร์ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี

 54,201 total views,  1 views today